در فصل بهار اگر بتی حور سرشت                         یک ساغر می دهد مرا بر لب کشت

هرچند بنزد عامه این باشد زشت                           سگ به زمن ار برم دگر نام بهشت


خیام

Advertisements